Systeem Opstellingen

Wanneer we in ons dagelijks leven situaties tegenkomen waar we geen vat op krijgen, kan een opstelling helpen om op een dieper niveau aan inzicht en herstel te werken.

Dit gaat op voor vragen rond chronische ziekte, psychische klachten, moeilijke thema’s in relaties, werk, familie, enz…

Een opstelling maakt beelden uit ons onbewuste duidelijk. Deze beelden geven meer inzicht in de dynamiek die op de achtergrond (onbewust) van het leven erg bepalend is voor onze concrete ervaringen. Het gaat om dat wat ons wezenlijk, op zielsniveau, bepaalt. Deze dynamieken zijn meestal onbewust, waardoor we er ook niet echt bewust vat op krijgen.

Door de opstelling kan men dan meer voeling opbouwen met deze diepere drijfveren, die voldoen aan fundamenteel andere wetmatigheden dan het bewuste aspect van ons zijn.

Werken op dit meer oorspronkelijke zijns-aspect vraagt een openheid naar en vertrouwen in wat “opborrelt”. Het gaat daarbij niet om controle, sturen, wel om overgave, proberen te volgen wat zich innerlijk aandient.

Doorgaans leidt de opstelling tot opluchting, een vrijer gevoel, een beter begrip van de eigen dagdagelijkse realiteit, een duidelijker zicht op een mogelijke eigen ontwikkelingsweg, niet alleen voor de vraagsteller maar ook voor andere aanwezigen.

"Als de ziel gekwetst is en geen taal vindt, dan spreekt het lichaam"

  • Ervaringsgericht: Iets voelen in je lijf zegt vaak zoveel meer dan woorden, maakt ze soms zelfs overbodig
  • In systemische oefeningen en opstellingen kaderen we feiten uit de levensloop met behulp van een aantal systemische wetmatigheden. We kijken naar de verstrikkingen waarin onze bezieling zich uit liefde heeft vastgezet en hoe we terug tot een meer gezonde dynamiek kunnen komen op dit niveau.

Concreet verloop:

Ik leid als opsteller de sessie. De vraagsteller licht bij aanvang kort z’n vraag toe. Samen bepalen we welke elementen/personen uit de vraag best meegenomen worden in de opstelling. Uit de kring van aanwezigen kiest de vraagsteller dan intuïtief representanten hiervoor.

Deze representanten nemen plaats (of worden door mij of de vraagsteller geplaatst) in de ruimte binnen de zit-kring (“het veld”, dat symbool staat voor het collectief onbewuste). Ik bevraag dan de representanten op hun gewaarwordingen en gevoelens. Ik luistert naar hetgeen in hen opkomt, naar hetgeen ze eventueel t.o.v. de anderen uitspreken. Ik kijk opmerkzaam naar de eventuele bewegingen die zij wensen uit te voeren. Tegelijkertijd hou ik goed voeling met de vraagsteller en doe ik de nodige interventies in het proces. Zo probeer ik de dynamiek die zich manifesteert te oriënteren/begeleiden in een richting die gericht is op herstel en groei.

Men kan op 3 verschillende manieren deelnemen aan een opstellingsmoment:

  • Als vraagsteller: Iemand die een concrete vraag geformuleerd heeft (eventueel al verkend in een voorbereidend gesprek) en daar met de methodiek van opstellingen wil rond werken.
  • Als representant: Dit wil zeggen dat men wil deelnemen aan een opstelling in de rol waarvoor de vraagsteller u intuïtief kiest. Een representant helpt mee door aandachtig te zijn voor de gewaarwordingen en gevoelens die hij/zij ervaart tijdens de opstelling. Zodoende is de representant een “spreekbuis” voor onbewuste dynamieken. De begeleider kadert dit dan verder vanuit systemische kennis en ervaring.
  • Als neutrale toeschouwer: Aanwezigen helpen het veld te dragen, louter door hun aandachtig erbij zijn.